Giáo trình Kinh tế tài nguyên môi trường - Phần 2

Giáo trình "Kinh tế tài nguyên môi trường" được biên soạn nhằm phục vụ cho đào tạo đại học ngành kinh tế và một số chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 4 đến chương 7 với các nội dung: kinh tế tài nguyên không thể tái tạo, kinh tế ô nhiễm môi trường, các phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường và ô nhiễm môi trường, tài nguyên môi trường trong nông nghiệp và phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái.