• Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 2: Xây dựng kế hoạch và chiến lược marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty, lập kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 4: Khách hàng, phân khúc và thị trường mục tiêu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi khách hàng của thị trường tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng của thị trường tổ chức, phân khúc thị trường, nhận dạng các khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 6: Chiến lược giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của giá trong chiến lược marketing, các vấn đề chính trong chiến lược giá, sự co giãn của cầu theo giá, chiến lược giá căn bản, điều chỉnh giá, thay đổi giá, vấn đề đạo đức trong việc định giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Quản trị marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bản chất của marketing, quản trị marketing, quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 3: Thu thập và phân tích thông tin marketing" cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing, phân tích môi trường nội bộ, phân tích môi trường khách hàng, phân tích môi trường bên ngoài, thu thập thông tin và dữ liệu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 5: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược khác biệt và định vị, quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống, phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 7: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản chất và chức năng của kênh phân phối, cấu trúc và hoạt động của kênh, tổ chức xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối, các hệ thống kênh, mâu thuẫn trong kênh, quyết định phân phối hàng hóa vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 8: Quản trị truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp (bản chất của truyền thông marketing, xây dựng truyền thông có hiệu quả), quảng cáo, xúc tiến bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

  Bài giảng "Chương 9: Tổ chức, thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing" cung cấp cho người đọc các nội dung: Hệ thống tổ chức quản trị marketing, thực hiện kế hoạch và biện pháp marketing, đánh giá và kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p phqt 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Nội dung chính của chương 7 Động viên : từ khái niệm sang ứng dụng thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: xác định 4 thành phần chung trong các chương quản lý theo mục tiêu, giải thích lý do các nhà quản trị muốn sử dụng các chương trình tham gia nhân viên, nêu rõ việc quản trị có sự tham gia cùng với sự tham gia...

   21 p phqt 30/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 10 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Mục tiêu cơ bản trong chương 10 Thông tin liên lạc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: trình bày quá trình thông tin, nêu bật thuận lợi và khó khăn giữa thông tin bằng văn nói và văn viết, so sánh hiệu quả của thông tin theo kiểu mạng dây chuyền, mạng vòng và mạng đa kênh, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến...

   25 p phqt 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - TS. Hồ Thiện Thông Minh

  Sau khi học xong chương 5 Nhận thức và cách ra quyết định cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức người học cần nắm rõ các nội dung chính sau đây: giải thích tại sao hai người có thể nhìn cùng một sự việc nhưng giải thích nó khác nhau, nêu lên những cách có thể giúp hay xuyên tạc sự nhận xét của chúng ta về người khác, giải thích tại sao nhận...

   26 p phqt 30/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số