GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG - Nxb ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Môn học "Công nghệ môi trường" đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho
sinh viên ngành Khoa học Môi trường từ khi thành lập Khoa Môi trường (năm 1995).
Cuốn sách đã tích lũy kinh nghiệm của gần chục năm thử nghiệm trên các bài giảng,
kết hợp với việc học hỏi và tham khảo tài liệu giảng dạy môn học này của Viện Kỹ
thuật Châu Á (AIT) - Thái Lan, cũng như các tài liệu khoa học về công nghệ xử lý
chất thải của một số nước trên thế giới và trong khu vực. Trong cuốn sách này, nhóm
tác giả mong muốn truyền đạt những kiến thức cơ bản, kỹ năng tiến hành nghiên cứu
xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận tải, sinh
hoạt...