Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103 - 1999 đến 14 TCN 109 - 1999 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

"Ebook Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103 - 1999 đến 14 TCN 109 - 1999" trình bày tiêu chuẩn về phụ gia cho bê tông và vữa cũng như những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc sử dụng phụ gia trong xây dựng công trình thủy lợi nói riêng và xây dựng nói chung.