Tạp chí Môi trường: Số 8/2018

Tạp chí Môi trường: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chủ động phối hợp từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020, một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.