Tạp chí Môi trường: Số 7/2018

Tạp chí Môi trường: Số 7/2018 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải nuôi trồng thủy sản, hiện trạng các nguồn thải vào đầm, vịnh tỉnh Phú Yên và giải pháp bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.