Sổ tay thiết kế kiến trúc hiệu quả năng lượng: Phần 1 - ĐH Kiến trúc Hồ Chí Minh

Cuốn "Sổ tay thiết kế kiến trúc hiệu quả năng lượng" - Phần 1 gồm nội dung 4 phần trình bày về các khái niệm kiến trúc hiệu quả năng lượng, các thuật ngữ và phương pháp phân tích, quy hoạch và thiết kế tổng mặt bằng và các giải pháp kiến trúc.