Ebook Sinh thái rừng: Phần 1

Giáo trình "Sinh thái rừng” xuất bản lần này bao gồm hai phần: Phần I - Cơ sở sinh thái học và phần 2 - Sinh thái rừng, được dùng để giảng dạy cho sinh viên chính quy khoa Lâm học trường Đại học Lâm nghiệp và là tài liệu tham khảo cho sinh viên các khoa khác trong trường, đặc biệt là đối với những lớp đào tạo cán bộ kỹ thuật lâm sinh và cán bộ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Giáo trình được phân tích khá sâu sắc về các quy luật hoạt động của hệ thống tự nhiên, về quy luật tác động của các nhân tố sinh thái, động thái quần thể, quần xã và các mối quan hệ trong quần xã, những khái niệm cơ bản, kết cấu và chức năng của quần xã và hệ sinh thái, khái niệm về sinh quyển. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây với các nội dung cơ sở của sinh thái học.