• Máy xây dựng

  Máy xây dựng

  Máy xây dựng là :danh từ được dùng để chỉ các máy móc và thiết bị phục vụ cho các quá trình xây dựng, các máy dùng để vận chuyển hàng hóa như xây dựng dân dụng (nhà cửa), xây dựng thủy lợi, xây dựng giao thông, xây dựng công, là một biện pháp quan trọng của việc bố trí chính xác, hợp lý sức sản xuất ...

   89 p phqt 02/10/2013 163 2

 • TỔ CHỨC SẢN XUẤT XÂY DỰNG

  TỔ CHỨC SẢN XUẤT XÂY DỰNG

  Nền kinh tế nứớc nhà chuyển đổi sang cơ chế thị trứờng định hứớng xã hội chủ nghĩa. Nhiều khái niệm mới và nhiều phứơng thức làm ăn mới đã xuất hiện ở nứớc ta nhằm đẩy mạnh nền sản xuất xây dựng phù hợp với những chuyển biến to lớn về khoa học công nghệ và về tổ chức sản xuất xây dựng theo con đ−ờng công nghiệp hoá....

   250 p phqt 02/10/2013 173 1

 • Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng

  Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng

  Nhằm giúp cho sinh viên có tài liệu để nghiên cứu nội dung và trình tự các bước tiến hành cũng như cách thể hiện số liệu thí nghiệm qua báo cáo kết quả, tác giả đã biên soạn tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng. Đây là tài liệu được biên soạn trên cơ sở đề cương học phần Thí nghiệm vật liệu xây dựng và các tiêu chuẩn...

   74 p phqt 02/10/2013 222 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số