• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các phương pháp lập trình; phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục; các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng; một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các...

   55 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng.

   40 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 5: Lập trình giao diện với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình giao diện, nguyên lý xử lý sự kiện trong Java, các thành phần giao diện cơ bản trong AWT, tổ chức giao diện với Layout Manager,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 3)

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 3)

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p phqt 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học" cung cấp kiến thức & kỹ năng lập trình ứng dụng Windows cơ bản & nâng cao; cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản .NET; sử dụng môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET 2015

   16 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 1: Giới thiệu Microsoft .Net Platform" đã giới thiệu .NET Platform, giới thiệu .NET Framework, những thuận lợi của .NET Framework, các thành phần của .NET Framework, các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p phqt 31/07/2017 0 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 1)

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 1)

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan C#, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ, hệ thống kiểu trong .NET, namespace, các câu lệnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p phqt 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 2)

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 2)

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Interface, property, Mảng và Indexer, lớp Collection. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p phqt 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 3: Lập trình C# trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình C# trên Windows, lập trình trên Windows, event-driven programming model, các bước cơ bản tạo ứng dụng Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   220 p phqt 31/07/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số