• Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Chiến lược maketing cạnh tranh là: Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định vị thế cạnh tranh, phân tích các chiến lược cạnh tranh,...

   34 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 Quản trị chiến lược phân phối là: Làm rõ bản chất và phân loại kênh phân phối, phân tích tổ chức và hoạt động kênh phân phối, phân tích các quyết định thiết kế kênh phân phối, phân tích các quyết định quản trị kênh phân phối,...

   62 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 Quản trị chiến lược sản phẩm là: Làm rõ đặc tính của sản phẩm và phân loại sản phẩm, phân tích các quyết định sản phẩm và quyết định chiến lược nhãn hiệu, mô tả và phân tích các chiến lược quản trị chu kì sống của sản phẩm.

   71 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 Hoạch định chiến lược marketing là: Khái niệm về chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị quá trình Marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 Quản trị chiến lược chiêu thị là: Làm rõ vai trò của truyền thông Marketing, nghiên cứu mô hình truyền thông hiệu quả, phân tích các bước để phát triển truyền thông hữu hiệu.

   93 p phqt 30/11/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm tra chương trình marketing là: Cung cấp thông tin về việc tổ chức và thực hiện các chương trình Marketing, giới thiệu và phân tích việc kiểm tra chương trình Marketing,...

   86 p phqt 30/11/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo lớp và đối tượng trong Java, phương thức khởi tạo; các phạm vi trong Java, cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p phqt 31/07/2017 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 3: Lập trình Hướng đối tượng với Java (P2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code, kế thừa trong Java, tính đa hình trong Java, cài đặt interface trong Java, lập trình tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p phqt 31/07/2017 8 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử ngôn ngữ Java, giới thiệu các IDE cơ bản, cách biên dịch và chạy chương trình Java, các kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu cơ bản trong Java, phương thức trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p phqt 31/07/2017 9 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các phương pháp lập trình; phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục; các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng; một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các...

   55 p phqt 31/07/2017 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng.

   40 p phqt 31/07/2017 11 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 5: Lập trình giao diện với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình giao diện, nguyên lý xử lý sự kiện trong Java, các thành phần giao diện cơ bản trong AWT, tổ chức giao diện với Layout Manager,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p phqt 31/07/2017 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số