• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 4: Tuyển dụng và lựa chọn trình bày về vai trò của tuyển dụng trong tổng thể hoạt động nhân sự của tổ chức, quy trình tuyển dụng, các nguồn tuyển dụng và ưu nhược điểm của nó, tìm kiếm và lựa chọn các nguồn tuyển dụng, các yêu cầu cần thiết cho một ứng viên.

   47 p phqt 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 5: Định hướng và sắp xếp công việc trình bày về mục đích của việc định hướng, các loại quy tắc ứng xử, mô hình xã hội hóa, những khó khăn của việc định hướng, nội dung chương trình định hướng. Mời các sinh viên và các giảng viên tham khảo để công việc giảng dạy và học tập được thuận...

   20 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển

  Chương 6: Đào tạo và phát triển thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày nội dung về tại sao cần đào tạo và phát triển, các bước của đào tạo và phát triển, các phương pháp đào tạo và phát triển, đánh giá đào tạo và phát triển. Mời các bạn tham khảo.

   40 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 7: Đánh giá thực hiện công việc trình bày về các yêu cầu đối với một hoạt động đánh giá, thiết lập quy trình đánh giá, các vấn đề thường nảy sinh khi đánh giá, lợi ích của đánh giá. Tham khảo tài liệu để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   37 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Thù lao lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Thù lao lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 8: Thù lao lao động trình bày về mục tiêu của quản lý thù lao, các thành phần của thù lao lao động, các thành tố của thù lao, các giai đoạn chính của quản lý tiền lương, các nguồn số liệu lương.

   30 p phqt 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 2 - Hoàng Thị Doan

  Mục tiêu chương 2 Cơ sở hành vi cá nhân thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm xác định những đặc tính tiểu sử quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tổ chức, giới thiệu hai dạng khả năng của con người: nghiên cứu sự phù hợp giữa công việc và khả năng để đạt được những hành vi như mong muốn, giải thích những yếu tố xác định tính cách của...

   48 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 1 Nhập môn hành vi tổ chức trình bày khái niệm hành vi tổ chức, tại sao phải nghiên cứu hành vi tổ chức, bên cạnh đó trang bị những vấn đề lí luận cơ bản về hành vi ở cấp độ cá nhân, hành vi cấp độ nhóm nhóm và cấp độ tổ chức tổ chức, nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hoá tổ chức...

   21 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 3 - Hoàng Thị Doan

  Chương 3 Giá trị, thái độ và sự thõa mãn đối với công việc thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giải thích được hệ thống giá trị của mỗi cá nhân, hiểu được ba thái độ chủ yếu liên quan đến công việc, thấy được mối liên hệ giữa thái độ và hành vi, giải thích được những nhân tố góp phần vào sự hài lòng trong công việc, hiểu...

   23 p phqt 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 4 - Hoàng Thị Doan

  Mục tiêu chính của chương 4 Động viên thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên hiểu về động viên và quá trình động viên, biết được các lý thuyết động viên đầu tiên và đương thời về nhu cầu, nắm được ứng dụng của các lý thuyết động viên vào trong tổ chức.

   51 p phqt 31/03/2018 0 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 5 - Hoàng Thị Doan

  Nội dung chương 5 Cơ sở hành vi nhóm thuộc bài giảng Hành vi tổ chức trình bày về định nghĩa và sự phân loại nhóm, nguyên nhân gia nhập nhóm của cá nhân, các giai đoạn phát triển của nhóm Cấu trúc của nhóm, những biến ngẫu nhiên ảnh hưởng tới hành vi nhóm, đặc tính của những nhóm có hiệu quả.

   48 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 6 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức Chương 6 Hành vi nhóm - xung đột - lãnh đạo - quyền lực cấp độ nhóm trình bày về khái niệm hành vi nhóm, cạnh tranh và hợp tác, so sánh vô tư và hợp tác, hình thành liên minh, xung đột và phân loại xung đột, nguyên nhân và cách giải quyết xung đột.

   69 p phqt 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 - Hoàng Thị Doan

  Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 7 Thông tin trình bày thông tin qua lại giữa các cá nhân như quá trình thông tin, thông tin thuyết phục, thông tin hỗ trợ, thông tin phi ngôn ngữ, các yếu tố của thông tin, sự tương tác mang tính biểu tượng, các nhân tố ảnh hưởng tới sự chính xác.

   50 p phqt 31/03/2018 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số