• Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử,...

   45 p phqt 25/12/2017 8 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về môn học qua một số ví dụ, các bước giải bài toán, tính tổng hai số nguyên,...

   45 p phqt 25/12/2017 5 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while, vòng lặp dùng lệnh do while,...

   51 p phqt 25/12/2017 5 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khai báo kiểu mảng 2 chiều, truy xuất đến một phần tử, gán dữ liệu kiểu mảng, truyền mảng cho hàm, ...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p phqt 25/12/2017 6 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, khai báo kiểu cấu trúc, sử dụng typedef, khởi tạo cho biến cấu trúc, truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc, gán dữ liệu kiểu cấu trúc, cấu trúc phức tạp,...

   32 p phqt 25/12/2017 6 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: giới thiệu, streams và files, streams (dòng nhập xuất), text streams, binary stream,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   42 p phqt 25/12/2017 6 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm đệ quy, hàm đệ quy trong NNLT C, cấu trúc hàm đệ quy, đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương,...

   43 p phqt 25/12/2017 7 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Kiến trúc máy tính, kKhai báo biến trong C, khái niệm con trỏ, khai báo con trỏ, con trỏ NULL, khởi tạo kiểu con trỏ, sử dụng con trỏ,...

   80 p phqt 25/12/2017 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2.3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Liên lạc giữa các tiến trình, các cơ chế liên lạc, khái niệm đồng bộ tiến trình, tranh đoạt điều khiển,...

   53 p phqt 25/12/2017 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Căn bản về thiết bị I/O, các dịch vụ I/O của hệ điều hành, phần cứng nhập xuất I/O Hardware

   28 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Tổ chức của Hệ thống máy tính, khái niệm Hệ điều hành, hoạt động của hệ thống máy tính, các chức năng của Hệ điều hành, các dịch vụ của Hệ điều hành, một số cấu trúc Hệ điều hành.

   60 p phqt 25/12/2017 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có: Chức năng quản lý bộ nhớ của OS, địa chỉ và chuyển đổi địa chỉ, các mô hình tổ chức bộ nhớ, khuyết điểm của cấp phát liên tục,...

   64 p phqt 25/12/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số