• Chương VII: Đường lối xây dựng ,phát triển nền văn hóa và giải quyết cá vấn đề xã hội

  Chương VII: Đường lối xây dựng ,phát triển nền văn hóa và giải quyết cá vấn đề xã hội

  Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạy cùng với biểu hiện của nó mà loài người dã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.Xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, chưa kịp thời đổi mới, ảnh hưởng đến sự phát trển của văn hóa nước nhà, Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo...

   40 p phqt 02/10/2013 17 0

 • xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

  xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

  Văn hóa bao g m c văn hóa v t ch t ồ ả ậ ấ và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là năng lực sáng tạo của con người được thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tư tưởng, lý luận và giá trị được sáng tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con người.

   25 p phqt 02/10/2013 13 0

 • Công tác hợp đồng trong xây dựng

  Công tác hợp đồng trong xây dựng

  Hợp đồng là sự ràng buộc. Hợp đồng ràng buộc các bên liên quan lại với nhau để đạt được mục tiêu chung. Hợp đồng không chỉ là một sự ràng buộc thông thường mà nó là sự ràng buộc có tính pháp lý và được nhà nước bảo hộ (nếu hợp pháp).

   19 p phqt 02/10/2013 12 0

 • DỰ TOÁN

  DỰ TOÁN

  Dự toán là thành phần cơ bản trong ngành xây dựng để trả lời câu hỏi “Để thực hiện công trình (dự án) đó cần kinh phí bao nhiêu?” Dự toán công trình xây dựng khác nhiều so với dự toán để sản xuất nhiều các loại hàng hóa khác Dự toán là dự trù các sự kiện tương lai của quá trình xây dựng và dự trù chi phí của các sự kiện đó

   16 p phqt 02/10/2013 22 0

 • Cạnh tranh và giá trong xây dựng

  Cạnh tranh và giá trong xây dựng

  Đối với ngành xây dựng trong thực tế có một số đặc điểm khác biệt với mô hình của thị trường cạnh tranh: Thị trường ngành xây dựng bị phân khúc một cách mạnh mẽ Sản phẩm ngành xây dựng không thể nào đồng dạng mà thay đổi rất lớn về kích thước, về chất lượng, vật liệu… Nhiều hợp đồng xây dựng rất phức tạp nên rất ít...

   29 p phqt 02/10/2013 16 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số